Igår hade jag Yrsel

Yrsel är ett symtom – inte en sjukdom Yrsel är ingen egen sjukdom utan ett symtom. En mängd olika störningar och sjukdomar framkallar yrsel. Yrsel är en vanlig anledning att söka kontakt med sjukvården. För vissa patienter kan resan mot en tydlig diagnos vara frustrerande och lång. Sjukvårdskostnader, sjukskrivningar och lidandet i sig gör yrsel till ett särskilt dyrt symtom för samhället. Yrsel är en unik och personlig upplevelse. Upplevelsen går inte att mäta med instrument eller blodprov. För att förstå yrsel behöver man till att börja med ta reda på vad en yrseldrabbad egentligen menar. Begreppet yrsel är i sig diffust och förvirrande. Det svenska ordet yrsel kan innebära en känsla av.. –ostadighet, -karusell, -dålig balans, -att svimma, -att något rör sig, -overklighet, -att tappa kontrollen, -att falla, -illamående, -att det är svårt att fokusera blicken, -eftersläpning vid huvudrörelser, -desorientering, -tryckkänsla i huvudet, -att omgivningen lutar, en vag obehagskänsla eller helt enkelt en känsla att något är fel.  Yrsel är känslan att något är fel Hos vissa personer är det känslan av att något är fel som utgör yrseln. Men det kan vara svårt att närmare beskriva upplevelsen. Vid en färsk skada i ett av balansorganen kan hjärnan uppfatta situationen som att man gör en ständig huvudrörelse åt det friska fungerande balansorganet. Då uppkommer upplevelsen av att man själv eller omgivningen rör sig. Att samtidigt vara helt övertygad om man sitter stilla och att väggarna knappast kan vara rörliga kan leda till en känsla av galenskap. Yrsel kan utmana hjärnans verklighetsuppfattning. Hos de flesta som påverkas av yrsel under längre tid uppkommer dessutom en känsla av oro för att symtomen beror på en allvarlig sjukdom. Yrsel är väldigt vanligt Yrsel är enligt en amerikansk studie en av de absolut vanligaste orsakerna att söka kontakt med sjukvården (Kroenke 1998). Bara värk och trötthet beskrivs vara vanligare sökorsaker. En svensk avhandling uppgav att i åldrarna 20-65 lider var tredje kvinna och var sjunde man av yrsel (Mendel 2007). Omkring 10% av befolkning beräknas under sin livstid insjukna med en störning i ett balansorgan eller dess nervförbindelser med hjärnan (Neuhauser 2005). Yrsel är helt enkelt väldigt vanligt. Men hur mycket man plågas av yrsel kan variera mycket. Yrsel är inte macho Yrsel beskriver en känsla av utsatthet och att man har förlorat kontrollen. Yrsel kan verka löjligt för många fram tills den dag man själv drabbas. ”Alla som inte varit yra tidigare tycker att det verkar löjligt, men i samma stund som man blir det inser man att det är förfärligt” Agneta O Yrselforum 2009.   Yrsel uppkommer ofta p g a informationskonflikter Yrsel kan ha många orsaker. En förenklad modell kring vanliga mekanismer som ger yrsel kan beskrivas som en konflikt i hjärnans hantering av informationssignaler. Om bearbetad information upplevs felaktig, oväntad eller opålitlig uppkommer en känsla av att något är fel. Exempel på situationer när yrsel uppstår: När hjärnan upplever något annat än det den förväntar sig uppkommer en konflikt. Denna konflikt kallas för yrsel. När kroppens olika informationssystem ger hjärnan information som inte stämmer överens sinsemellan uppstår informationskonflikter. T e x när synen och balansorganen inte ger samma information. Den vanligaste orsaken till yrsel är att de två balansorganen inte är samspelta utan ger hjärnan olika informationer. Exempel på hur yrsel kan uppstå, mer info. När hjärnan av någon anledning inte klarar av att sammanställa information på ett korrekt sätt, då uppstår en känsla av yrsel. Om medvetandet upplever att balanssituationen är osäker eller hotfull, då uppstår yrsel. Små och stora informationskonflikter Små informationskonflikter kommer hos de flesta bara leda till en vag känsla av obehag. T e x en diffus gungkänsla men inte illamående eller påverkan av förmågan att gå normalt. Varför gungar det när man kliver iland efter en båttur? mer info         En plötslig stor informationskonflikt medför däremot mycket dramatiska symtom. Illamående, kräkningar, svårigheter att gå och att orientera sig i rummet. Dessutom upplever man stor oro över tillståndet. Ofta vill man då uppsöka en akutmottagning för att få svar på vad som orsakade informationskonflikten. Och helst vill man utesluta allvarlig och livshotande sjukdom. Yrselinvaliditet Hur kraftfull upplevelsen yrsel blir, beror på flera faktorer. Yrselns invaliditet kan bero på.. hur stort informationsfelet är. om felet uppkommer för första gången eller om hjärnan redan konfronterats med den felaktiga informationen tidigare och har en färdig åtgärdsplan i beredskap. vilken känslighet informationssystemen är inställda på. Ett fel i ett balanssystem på helspänn framkallar mycket mera kaos än om det är ned reglerat och inställt på en låg känslighet (t e x när man sover). hur den drabbades personlighet klarar av att hantera felsignaler och känslan av att förlora kontrollen.     Yrsel ger en kaskad av obehagliga fysiska och psykiska symtom Alla typer av informationskonflikter utlöser mer eller mindre kaos i hjärnans centrala nervsystem. Oavsett yrselns grundorsak uppkommer många olika fysiska och psykiska symtom. Vid störningar i ett av balansorganen sprids kaotisk aktivitet till flera delar av hjärnan. I hjärnans stam påverkas kräkcentrat till illamående och kräkningar, vaguskärnan påverkas så blodtrycket sjunker så att man kan svimma, kallsvett, blekhet, illamående, överkänslighet för lukter är vanligt. Vakenhetscentrat reagerar med trötthet, dåsighet, till slut somnar man av kraftig yrsel. Nervimpulserna till bägge ögonens sex styrmuskler påverkas, det blir svårt att fokusera blicken, man kan få upplevelsen av att omvärlden snurrar runt. Helst vill man blunda. Koordinationscentrat för kroppens hållningsmuskulatur påverkas. Gångrubbningar och osäkerhet vid gång. Ett behov av ta stöd uppkommer. Ångestsystemet aktiveras. De äldre delarna av människohjärnan aktiveras, de kallas även för känslohjärnan och reptilhjärnan. Dessa primitiva nervcentra uppfattar situationen som livshotande och reagerar med panikkänslor och försätter kroppen i högsta alarmläge inför en förväntad snar undergång. Blodtrycket stiger. Dödsångest. Medvetandet registrerar att ”något är fel”, det är detta som är upplevelsen av yrsel.  Yrsel kan ha många ansikten mer info (Yrselcenter Stockholm)     Hur hanteras yrsel i sjukvården? Patienter med yrsel uppfattas ofta som svårdiagnostiserade och tidskrävande. De faller ofta mellan de etablerade medicinska specialiteterna i sjukvården. Yrseldrabbade har ingen naturlig hemmahamn i sjukvården. Och även de utredande vårdgivarna kan känna obehag inför mötet med yrseldrabbade. Att inte omedelbart kunna greppa orsaken till yrseln och risken att missa en allvarlig diagnos kan göra mötet med en plågad yrselpatient olustigt. Överutredningar med olika undersökningar som egentligen inte är medicinskt motiverade är mycket vanliga. Yrselpatienter tenderar att hamna i olika utredningskaruseller med återbesök bland olika vårdgivare men utan att uppnå en klar diagnos. Förvirring är vanligt trots att yrsel är ett så vanligt symtom att det dagligen engagerar stora delar av sjukvården. De flesta vårdgivare utreder och behandlar yrseldrabbade efter sin allra bästa förmåga. Utredningarna präglas ofta av vårdgivarens kompetensområde. Inte sällan skickas därför patienter med yrsel runt mellan flera olika specialister. Hjärtläkare söker yrselns orsaker i hjärtat och gör utredningar av hjärtat och blodkärlen. Neurologläkare undersöker nervsystemet och beställer ofta röntgenundersökningar av hjärnan. Naprapater och sjukgymnaster undersöker och behandlar nackmuskulaturen och leder. Specialister i invärtesmedicin värderar den yrseldrabbade med olika blodprover. Balansimpulser undersöks sällan Trots att minst hälften av alla yrseltillstånd anses bero på störningar i balansorganen och deras nervförbindelser med hjärnan saknar de flesta vårdgivare utrustning och kunskap för att kunna göra  riktade undersökningar av denna del av nervsystemet. Ny vetenskapliga rön Dagens kunskap om yrsel skiljer sig dramatiskt från den för tjugo år sedan. De senaste hundra åren har människor med yrsel framförallt undersökts genom att spola öronen med varmt och kallt vatten. Numera används avancerade tester som inom några minuter kan utesluta eller kartlägga skador i hjärnan, i balansorganen och i balansnerverna. Internationellt har utvecklingen letts av neurologläkare, balansläkare och öron-näsa-halsläkare. Men de nya rönen är ojämnt spridda inom sjukvården. Ålderdomliga föreställningar om vanliga orsaker till yrsel förekommer fortfarande. Yrsel som tidigare betraktades som något oförklarligt och psykiskt kan idag identifieras som fysiskt och behandlingsbart. De flesta yrseltillstånd kan idag förbättras med en riktad behandling och många är botbara.   Specialiserade yrselmottagningar Tack vare de senaste årens vetenskapliga landvinningar har specialiserade yrselmottagningar och balanslaboratorier uppstått runt om i världen. Yrselcenter är en av dom. På Yrselcenter används inte bara en enda utan flera olika medicinska specialiteters perspektiv i mötet med en yrselpatient. Dessutom kan de viktigaste balansimpulserna i olika delar av balanssystemet kartläggas redan under det första besöket. Kombinationen av tvärvetenskaplig kompetens och särskild undersökningsteknik gör yrselmottagningarna tids- och kostnadseffektiva. Oftast är det möjligt att diagnostisera orsakerna till yrsel inom ett enda 40 minuters besök. Efter en noggrann kartläggning på ett balanslaboratorium avslöjas ofta inte bara en utan flera olika orsaker till yrseln. Ökat intresse för yrselsjukdomar Med ny förståelse och nya arbetssätt kan det numera vara spännande och tacksamt att möta människor med yrsel. Därför har antalet yrselintresserade vårdgivare tilltagit de senaste åren. I Sverige organiseras över hundra vårdgivare, läkare, sjukgymnaster och vestibularisassistenter i Svensk yrselförening, SvenskNeuroOtologiskFörening SNOF. Yrselkunniga vårdgivare finns spridda över hela landet. Oftast finner man dem vid en öron-näsa-halsklinik.   Behandling av yrsel Det finns inga bra patentbehandlingar för alla de som lider av yrsel. Behandlingen bör inriktas mot den eller de diagnostiserade orsakerna till yrseln. Behandling av yrsel bör därför föregås av en utredning som kan peka ut en eller flera säkra diagnoser. Eftersom yrsel utan klar orsak ofta medför oro kan en säkerställd diagnos för en yrseldrabbad i sig utgöra halva behandlingen. Till skillnad från många andra sjukdomar brukar man inte kunna vila sig frisk vid tillstånd med informationskonflikter och yrsel. Ibland kan yrseln botas med en riktad behandling. Ibland kan antalet yrselattacker glesas ut genom att stabilisera ett balansorgan. Ibland är den effektivaste behandlingsstrategin att vänja sig vid felaktiga informationsimpulser och lära hjärnan att integrera dom. Att succesivt träna balanssystemet med ökande utmaningar är alltid en framgångsrik rehabiliteringsväg. Ett viktigt verktyg för yrseldrabbade är att förstå orsaker och mekanismer som ger upphov till deras symtom. Med en sådan kunskap blir det ofta betydligt lättare att hantera symtom och vardagsliv. Kunskap om yrseln ökar påtagligt kontrollen över den. Vår webbplats vill medverka till att öka Din känsla av kontroll. Idag finns många olika behandlingsmetoder som hjälper människor som drabbats av yrsel. All yrsel kan idag behandlas och förbättras på något sätt. Den vanligaste orsaken till all yrsel är Godartad lägesyrsel, för de flesta varianter finns idag omedelbart botande behandlingar. Tilltron till den egna balansförmågan kan påverkas efter det man upplevt yrselattacker. En tids regelbunden kontakt med en kunnig balans-sjukgymnast kan hjälpa till en att normalisera denna tilltro. Vad är yrsel Vad är yrsel Yrselorsaker Yrselundersökning Vanliga yrselstörningar Kristallsjuka / Godartad lägesyrsel pga lösa partiklar i bakre båggången pga lösa partiklar i mellersta båggången pga störningar i båggångens känselspröt Botande båggångsmanövrar Epleys manöver höger Epleys manöver vänster Semonts manöver höger Semonts manöver vänster Barbeque manöver höger Barbeque manöver vänster Gufonis manöver vänster Gufonis-Appianis konverteringsmanöver När manövrarna inte ger effekt Svårbehandlad Kristallsjuka Annan lägesrelaterad yrsel Vestibularisneurit Rehabilitering av skeva balansimpulser Kompensationsträning Kortisonbehandling vid akut vestibularisneurit Kompensation & Dekompensation Migränrelaterad yrsel Menieres sjukdom Behandling av Menieres sjukdom Fobisk yrsel Yrselångest Läkemedelsutlöst yrsel Blodtryckrelaterad yrsel Ortostatism -yrsel när man reser sig Hjärtrelaterad yrsel

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0